TAISYKLĖS IR SĄLYGOS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens įsigyjančio prekes-fermentuotus produktus www.fermentuotas.lt elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas), ir MB Sveikatos produktai, įmonės kodas 305806087 (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui perkant prekes elektroninėje parduotuvėje. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.

2. SUTARTIES SUDARYMAS

2.1. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas, elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs pristatymo metodą, susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, pasirinkęs mokėjimo būdą, paspaudžia mygtuką „Patvirtinu užsakymą“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.
2.2. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma www.fermentuotas.lt duomenų bazėje.

3. PIRKĖJO TEISĖS

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.
3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju apie tai pranešęs Pardavėjui per 24 val. nuo įsigijimo, t.y. iki išsiuntimo pirkėjui momento, kadangi:
3.2.1. Įsigyjamos prekės – fermentuoti gėrimai – priskiriami prie greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;
3.3.2. Įsigijamos prekės – fermentuoti gėrimai priskiriami prie supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl pažeistos gamintojo pakuotės ar (ir) individualių fizinių savybių pokyčių;
3.3. Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

4. PIRKĖJO PAREIGOS

4.1. Pirkėjas, pasirinkęs mokėjimo būdą, privalo sumokėti prekių ir jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes.
4.2. Jei pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
4.3. Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

5. PARDAVĖJO TEISĖS

5.1. Pardavėjas turi teisę keisti, sustabdyti ar nutraukti tam tikrų savo funkcijų veikimą ar dalį jų, taip pat keisti www.fermentuotas.lt esančių elementų išdėstymą. Atlikti veiklos pokyčiai neturi įtakos iki šių pakeitimų jau sudarytos sutarties vykdymui.
5.2. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs apmokėjimą naudojantis elektronine bankininkyste ar elektroninių mokėjimų sistemomis „Paysera“ ir/arba „Paypal“ nesumoka už prekes per 2 (dvi) darbo dienas.
5.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jei:
5.3.1. Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 2 (dvi) darbo dienas po užsakymo pateikimo;
5.3.2. Pirkėjas nepateikia Pardavėjui prašomos informacijos Pardavėjo nurodytu terminu;
5.3.3. Pirkėjas nepateikia Pardavėjui sutikimo jo asmens duomenų tikrinimui.
5.4. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
5.5. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, jas paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.
5.6. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

6. PARDAVĖJO PAREIGOS IR GARANTIJA

6.1. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
6.2. Jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, jis įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą.
6.3. Pardavėjas, nesutikdamas su Pirkėjo raštu išdėstytais reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, pateikti Pirkėjui (vartotojui) išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą.
6.4. Pardavėjas garantuoja prekių kokybę.

6.5. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų.

7. PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA IR TINKAMUMO NAUDOTI TERMINAS

7.1. Kiekvienos www.fermentuotas.lt parduodamos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
7.2. Pardavėjo siūlomos įsigyti prekės yra tinkamos kokybės, t.y. prekių savybės atitinka prekės aprašymą.
7.3. Pardavėjas neatsako už tai, kad www.fermentuotas.lt esančios prekės savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, fasuotės spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių. Pirkėjui rekomenduojama perskaityti prekės aprašymą.
7.4. Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo Pirkėjų teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, jiems nustato teisės aktai.

8. ATSAKOMYBĖ

8.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
8.2. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
8.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims. Jei www.fermentuotas.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie www.fermentuotas.lt naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
8.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
8.5. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jei Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.
8.6. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje pateiktos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatumų.

Pardavėjo rekvizitai:
MB Sveikatos produktai
į.k. 305806087
PVM kodas: LT100014456919
Kretingalės g. 3, 92284 Kalotė, Klaipėdos raj.
Tel.: +370 615 55815
E. paštas: info@fermentuotas.lt

Scroll to Top